Ochrana soukromí
OBECNÁ USTANOVENÍ

1.  Ochrana soukromí systému „Diaryium“ ( dále jen Ochrana soukromí) vysvětluje, jak jsou uživatelská data shromážděna, uchována a zpracována v „Diaryium“. Tato ochrana soukromí ze zabývá všemi službami systému „Mano Dienynas“.
2. Vzdělávací instituce, které používají služby systému „Diaryium“ (dále vzdělávací instituce) data kontrolují.
3.Vzdělávací instituce, uživatelé „Diaryium“ a společnost JSC „Nacionalinis švietimo centras“ jsou manažery těchto dat.
4. Cílem datového managementu je zajistit funkčnost vzdělávací instituce, komunikaci se zákazníky, informovanost a úspěšnou identifikaci.
5.  Spotřebitelská data jsou zpracována v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Official Gazette, 1996 No. 63-1479, 2008, No. 22-804).
 
Zpracování dat

6. Systém „Diaryium“ shromažďuje a ukládá pouze ta data, která jsou nezbytná pro vzdělávací instituce. Zajišťuje funkčnost a úspěšnou identifikaci subjektu v datovém systému „Diaryium“.
7. Manažeři rozhodují o sběru dat, o jejich řízení, uchování a odstranění.
8. Všechny služby systému jsou poskytnuty jen registrovaným uživatelům.
9. Systém „Diaryium“ zpracovává a vyřizuje následující uživatelská data:
9.1.  Data dětí z mateřských škol
9.1.1. Jméno
9.1.2.  Příjmení
9.1.3.  Adresa místa pobytu
9.1.3.1. přechodné
9.1.3.2. trvalé
9.1.4.
Datum narození dítěte
9.1.5. Vzdělávací jazyky
9.1.5.1. litevština
9.1.5.2. polština
9.1.5.3. ruština
9.1.5.4. hebrejština
9.1.6. speciální potřeby vzdělání
9.1.6.1. vysoké
9.1.6.2. velmi vysoké
9.1.7. Rozhodnutí o sociálním zabezpečení dítěte
9.1.8. doporučení doktora
9.1.9. handicapy, poruchy / choroby
9.2. údaje rodičů dětí z mateřských škol / opatrovníci
9.2.1.  matka / opatrovník
9.2.1.1. osobní kód
9.2.1.2. jméno
9.2.1.3. příjmení
9.2.1.4. e-mail
9.2.1.5. heslo
9.2.1.6. telefonní číslo
9.2.1.7. adresa místa pobytu
9.2.1.7.1. přechodná
9.2.1.7.2. trvalá
9.2.1.8. název pracoviště
9.2.1.9. pracovní pozice
9.2.2. otec / opatrovník
9.2.2.1. osobní kód
9.2.2.2. jméno
9.2.2.3. příjmení
9.2.2.4. E-mail.;
9.2.2.5. 
heslo
9.2.2.6. telefonní číslo
9.2.2.7. adresa místa pobytu
9.2.2.7.1. přechodná
9.2.2.7.2. trvalá
9.2.2.8. název pracoviště
9.2.2.9. pracovní pozice
9.3. údaje studenta
9.3.1. jméno
9.3.2. příjmení
9.3.3. E-mail.;
9.3.4.
heslo
9.3.5.  telefonní číslo
9.3.6. datum narození
9.3.7. ročník
9.3.8. pohlaví
9.3.9. fotka
9.3.10. adresa místa pobytu
9.3.11. kopie programu
9.3.12. cizinec
9.3.12.1. pochází ze země Evropské unie
9.3.12.2. trvalé bydliště v Litvě
9.3.12.3. příjezd pouze na studijní pobyt
9.3.13. studium na 1 akademický rok nebo déle
9.3.14. dálkové studium
9.3.15. samostudium
9.3.16. jakákoli zranění během vzdělávacího procesu
9.3.17. výše vzniklé škody
9.3.18. cizí jazyk
9.3.19. cizí jazyk
9.3.20. cizí jazyk
9.3.21. studium latiny
9.3.22. Bydlí na kolejích všeobecně vzdělávacích škol, domovech péče o děti
9.3.23. Bez poplatku dostává pravidelnou stravu
9.3.24. Morální vzdělávání (náboženství nebo etika)
9.3.25. Kolikrát denně se stravuje
9.3.26. Vlastní komplex chorob
9.3.27. sirotek a/nebo zanechán bez rodičovské péče
9.3.28. Zdravotní údaje
9.3.28.1. Tělesná výchova
9.3.28.2. Zraková bystrost
9.3.28.3. Učební technika
9.3.28.4. Rizikové faktory, lékářské pokyny a doporučení
9.3.28.4.1. Druh onemocnění
9.3.28.4.2. Další komentáře
9.3.29. Údaje pro studenty se zvláštními potřebami v učebnách obecně vzdělávacích škol
9.3.29.1. Typ poruchy
9.3.29.2. Přidělen ke skupině se speciálními potřebami
9.3.30. Údaje pro speciální školy a speciální třídy
9.3.30.1. Typ poruchy
9.3.30.2. Další poruchy
9.3.31. Údaje o rodičích
9.3.31.1. Jméno
9.3.31.2. Příjmení
9.4.  Údaje o rodičích
9.4.1. Jméno
9.4.2. Příjmení
9.4.3. E-mail.;
9.4.4.
Heslo
9.4.5. Telefonní číslo
9.4.6. Adresa trvalého pobytu
9.4.7. Název pracoviště
9.4.8. Pracovní pozice
9.4.9. Datum narození
9.5. Údaje o učitelích
9.5.1. Jméno
9.5.2. Příjmení
9.5.3. E-mail;
9.5.4. 
Heslo
9.5.5. Telefonní  číslo
9.5.6. Adresa trvalého bydliště
9.5.7. Datum narození
9.5.8. Osobní kód
9.6. Údaje vzdělávací instituce
9.6.1. Název vzdělávací instituce
9.6.2. E-mail vzdělávací instituce
9.6.3. Heslo
9.6.4. Telefonní číslo
9.6.5. Adresa vzdělávací instituce
9.6.6.  Kód vzdělávací instituce
9.6.7. Fax vzdělávací instituce
9.6.8. Webová stránka vzdělávací instituce
9.6.9. Údaje dodatečné předškolní instituce
9.6.9.1. Typ předškolní instituce
9.6.9.1.1. Obecně
9.6.9.1.2. Obecné se speciálními skupinami
9.6.9.1.3. Obecné – specializované
9.6.9.1.4. speciální
9.6.9.2. Jazyky v rámci vzdělávání
9.7. Údaje administrátora
9.7.1. E-mail;
9.7.2. 
Heslo
9.7.3. Telefonní číslo
9.7.4. Škola, adresa školky
10. 9.2.1.2. - 9.2.1.5, 9.2.2.2. - 9.2.2.5,  9.3.1 - 9.3.4, 9.4.1. - 9.4.4, 9.5.1. - 9.5.4. and 9.7.1. - 9.7.2.  ukazuje údaje uživatele údaje vzdělávacích institucí, které jsou vyžadovány a zpracovány k zajištění úspěšné identifikace uživatele
11.  Zbylá data poskytována sekcí „Privacy Policy 9“ nejsou závazná a jsou zpracována relevantními kontrolory
12. vstupní údaje uživatele
12.1. Všechny povinné vstupní údaje systému „Diaryium“ jsou věnovány vzdělávací instituci.
12.2. Pokud škola své údaje nemůže vložit do systému „Diaryium“, může zaslat žádost a administrátorem „Diaryium“ to bude zařízeno. 
12.2.1.vzdělávací instituce poskytuje uživatelské údaje v souladu se „Servisní smlouvou“ podepsanou mezi vzdělávací institucí a JSC „Nacionalinis švietimo centras“, skrze e-mailovou adresu.
12.2.2. údaje jsou poskytována za pomocí typů složek „.xls“ nebo „xml“
12.2.3. údaje systému „Diaryium“ jsou nahrána centrálně a automaticky.
13. Pokud zaznamenáte chybné uživatelské údaje, měly by být okamžitě zkontrolovány a upraveny.
13.1. pokud členové vzdělávací instituce najdou nějaké nepřesné uživatelské údaje, neprodleně je musí objasnit.
13.2. Pokud uživatel zaznamená nepřesné údaje, musí je neprodleně objasnit. Pokud tyto údaje nemůže z nějakých důvodů upravit, musí to oznámit jeho vzdělávací instituci, která má přístup do systému „Diaryium“.
13.3. když vzdělávací instituce obdrží od uživatele zprávu s nepřesnými údaji, měly by být okamžitě objasněny
13.4. Pokud škola nemůže uživatelské údaje specifikovat, musí to být odesláno vedení „Diaryium“, které by mělo neprodleně nesprávné uživatelské údaje poopravit.
14. Datové úložiště a jejich likvidace
14.1. údaje v systému „Diaryium“ nejsou používána a uložena déle než je nezbytné pro zamýšlené účely
14.2. po uplynutí doby uchování, údaje jsou přemístěny do archivu
14.3. uživatelské údaje ze systému „Diaryium“ jsou vymazány nebo přemístěny k údajům řídícího pracovníka, pokud…
14.3.1. systém „Diaryium“ by byl ukončen..
14.3.2. vzdělávací instituce zamítne všechny služby systému „Diaryium“
14.3.3. uživatel ukončí vazbu se vzdělávací institucí
14.3.4. smlouva mezi vzdělávací institucí a uživatelem vyprší
14.4. všechna data Manager jsou uložena v archivu dle Litevského práva na specifikované období, po kterém budou přemístěna do národních archívů nebo zničena
 
Práva spotřebitelů a ZAJIŠTĚNÍ údaje o bezpečnosti
 
15. systém „Diaryium“ zpracovávající údaje není sdílen ani odhalen žádné třetí osobě bez souhlasu uživatele, vyjma případu, kdy by data měla být zveřejněna v souladu s legální povinností nebo soudním rozhodnutím
16. uživatelé mají povolení k přístupu, náhledu, úpravě a přepracování svých dat v jakýkoli čas prostřednictvím přihlášení ke svým účtům a nahlédnutím do svých profilů
17. JSC „Nacionalinis švietimo centras“ zajistí, že uživatelské údaje jsou bezpečně shromážděny a uloženy v souladu s právy Litevské republiky a ostatních právních zákonů, které regulují bezpečí dat
17.1. systém „Diaryium“ vyvíjí a neustále aktualizuje technická a organizační opatření a postupy, pomocí kterých je mnohem snazší zajistit bezpečnost systému „Diaryium“ a chránit uživatelské údaje.
17.2. bezpečnost je neustále zlepšována, abychom zabraňovali nepovolenému nebo nezákonnému zpracování uživatelských dat. Rovněž je to vylepšováno proti náhodnému, neoprávněnému nebo nezákonnému používání uživatelových dat, jejich zpracování, kopírování, pozměnění, přemístění, ztrátě, odstranění či zneškodnění.
17.3. bezpečí uživatelských údajů je zajištěno:
17.3.1. kódování používání dat
17.3.2. používání pouze autorizovanému přístupu do systému „Diaryium“
17.3.3. omezení přístupu k uživatelským údajům dané právy uživatele dle systému „Diaryium“
17.3.4. automatické odhlášení uživatele ze systému nastane po té, co ho uživatel nepoužívá déle než 45 minut
17.4. v celém počítačovém systému JSC „Nacionalinis švietimo centras“ , které pracuje se systémem „Diaryium“, ho permanentně chrání před závadnými programy (viry, spamy)
17.5. servis systému „Diaryium“ může být získán pouze autorizovanými osobami
17.6. personál JSC „Nacionalinis švietimo centras“ a společnost poskytující tyto služby za spolupráce podepsané dohody se zaměstnanci zodpovědnými za tento servis 
18. přístup do systému „Diaryium“ je umožněn administrátory vzdělávací instituce uživatelům ihned po uzavření smlouvy  s „Mano dienynas“.
19. vzdělávací instituce musí zajistit, že celý její počítačový personál, který má přístup do „web-based“ systému Diaryium, má rovněž instalovanou ochranu proti škodlivému softwaru a je pravidelně aktualizována.
20. přístup oprávněného uživatele
20.1. uživatelé s oprávněným studentským přístupem mohou :
20.1.1. nahlížet na svá data, uložena ve složce Privacy Policy.
20.1.2. organizovat svá vlastní data, uložena ve složkách Privacy Policy…
20.2. uživatelé s oprávněným rodičovským přístupem, mohou..
20.2.1. náhlížet na svá data uložená ve složce Privacy Policy
20.2.2. organizovat svá vlastní data, uložena ve složkách Privacy Policy
20.2.3. nahlížet na údaje vlastních dětí, které jsou zobrazeny ve složkách v Privacy Policy..
20.2.4. organizovat údaje vlastních dětí, které jsou zobrazeny ve složkách v Privacy Policy..
20.3. uživatelé s oprávněným učitelským přístupem, mohou..
20.3.1. nahlížet na svá data uložená ve složce Privacy Policy
20.3.2. organizovat svá vlastní data, uložena ve složkách Privacy Policy
20.3.3. nahlížet na údaje ostatních učitelů, které jsou uloženy v Privacy Policy složkách
20.3.4.Nahlížet na studentova data, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.3 položce.
20.4. Uživatelé s vedením třídy, které má přístup, mohou
20.4.1. Nahlížet na jejich data, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.5.1 a 9.5.2 položce
20.4.2. Organizovat jejich data, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.5.3 – 9.5.6 položce
20.4.3. Nahlížet ostatní data učitelů, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.5.1 – 9.5.3 položce
20.4.4. Nahlížet a organizovat na studentova data, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.3 položce, kromě 9.3.4 položky, která se mohou měnit/aktualizovat a 9.3.7, na která můžeme jen nahlížet
20.4.5. Nahlížet a organizovat na data rodičů, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.4 položce, kromě 9.4.4, která se můžou měnit/aktualizovat
20.5. Uživatelé s institucí nebo administrátory systému, kteří mají práva k přístupu,
20.5.1. Nahlížet a organizovat jejich data, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.6 a 9.7 položce
20.5.2. Nahlížet a organizovat studentova data, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.3 položce, kromě 9.3.4, která mohou být měněna/aktualizována
20.5.3. Nahlížet a organizovat studentova data, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.4 položce, kromě 9.4.4, která se mohou měnit/aktualizovat
20.5.4. Nahlížet a organizovat učitelská data, která jsou ukazována v Privacy Policy 9.5 položce, kromě 9.5.4, které se mohou měnit / aktualizovat.
21. přístup uživatelů vyprší po ukončení poměru se vzdělávací institucí, která poskytuje přístup do systému „Diaryium“
22. veškeré reakce na systém „Diaryium“ a uživatelská záloha dat mají JSC „Nacionalinis švietimo centras“ nebo jiná společnost, která poskytuje následující služby dané dohodou o spolupráci
22.1. každý den, jsou dělány náhrady na plný úvazek systému Diaryium a jeho databází, která jsou uložena po dobu nejméně 30 dní od data, kdy byly svěřeny.
23.JSC ”Nacionalinis švietimo centras" je zodpovědný za systém „Diaryium“ a obnovení uživatelských dat ze zálohování nebo jiná společnost, která poskytuje další služby v souladu se smlouvou o spolupráci.
24.  míra zabezpečení celého systému Diayryium nemůže chránit uživatelovy údaje ze školy nebo jiné uživatelovy aktivity, které mohou odkrýt údaje uživatele, jako jsou nesprávně chráněné pracovní místo, osobní data jsou tisknuta a uložena na viditelném míste.
25.Bezpečnostní opatření nezbavuje uživatele povinnosti přijmout jiná vhodná opatření a další zajištění bezpečnosti uživatelských dat, zejména se vyhnout současně jasně identifikovatelným jménům a heslům. Nedávejte přihlašovací údaje jiným lidem. A rovněž by měly být identifikační údaje – jméno, heslo neustále měněny.
26. v případě „Bezpečí“, vzdělávací instituce a JSC „Nacionalinis švietimo centras“ musí podat žalobu k eliminaci mezer v bezpečnostním systému a zajištění ochrany všech osobních dat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27. Systém „Diaryium“, aniž by porušila Zákon o regulaci reklamy Litevské republiky (2000 y. july 18. Nr. VIII-1871), může shromažďovat kontaktní údaje uživatele, která mohou být použita pro marketingové a propagační účely, aby informovala uživatele o produkty nebo opatření JSC „Nacionalinis švietimo centras“
28. Administrátoři systému „Diaryium“ mají právo nahrávat sponzorské informace, které respektují obecně uznávané etické standardy a nezasahují do uživatelovy práce.
29. uživatelé systému si musí zažádat přímo u členů vzdělávací instituce, kteří by měli kontaktovat a umožnit přístup „Diaryium“ týkající se souboru uživatelských dat, jejich uskladnění a zpracování.
30. JSC „Nacionalinis švietimo centras“ nekoná žádná školení, pokud to není dohodnuto v servisní smlouvě, která je vzdělávací institucí a JSC „Nacionalinis švietimo centras“.
31. JSC „Nacionalinis švietimo centras“ by měla měnit a aktualizovat toto Privacy Policy. Privacy Policy se může měnit v jakýkoli čas dle libosti, bez povšimnutí uživatelů.